Liina Sadul - 2020 EFC Scholarship Recipient

Liina Sadul

Liina Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Scholarship Fund. Liina is currently in fourth year Mechanical Engineering at the University of Toronto, specializing in Robotics and Biotechnology.

A graduate of Toronto Estonian Schools, Liina participated in the song festival with the school choir and continues to be active as a guide leader and a member of Korp! Amicitia. In her free time, Liina enjoys reading, cycling, nature and Ultimate Frisbee.

On being Estonian:

Being Estonian means that I am connected to the Estonian culture and I am able to share my history and language with other Estonians.  I am able to participate in Estonian activities, including folk dancing and singing in choirs.  I celebrate the unique culture and values of Estonia, prepare and enjoy traditional foods.  It also means that I honor the memories of my grandparents, such as celebrating and preserving the Estonian language and culture.  It also means that I have friends and community for a lifetime.

Being Estonian in Canada means that I am able to participate in many organizations and activities that are connected with being Estonian.  I think that the social aspect ….. is very important as having Estonian friends gives us a reason to continue with “Estonianness”…. I know that I want to preserve our organisations. And that can happen only if we demonstrate our culture and history [so that we can be proud of it].

I believe that the Estonian community in Canada will remain alive but due to different reasons than in the past..... As most Estonians in Canada are not planning on moving to Estonia, it is important to protect our heritage and traditions as these are the ties that connect us with our culture, our history and [then] we feel connected to Estonia and Estonians all over the world.

On the role of EFC:

I think that the Estonian Foundation of Canada is important to the community because it helps to support Estonian organizations, events, and programs, which may not be able to run without the support. These activities are important because they keep Canadian Estonians in touch with each other, and thus our culture and heritage. It’s easy to forget our culture and history when we’re not surrounded by it every day, and Estonian isn’t our primary daily language, but being able to participate in Estonian activities allows us a chance to connect with other Estonians and keep in touch with our community.

-------------------------------

Liina Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Liina õpib Toronto Ülikoolis neljandal kursusel masinaehitust, spetsialiseerudes robootikale ja biotehnoloogiale. Liina on lõpetanud Toronto Eesti kooli, osalenud Koolikooriga Laulupeol ja on aktiivne gaidijuht ning liige Korp! Amicitias.  Vabal ajal naudib Liina lugemist, rattasõitu, loodust ja võistkondliku frisbi mängimist. 

Eestlaseks olemise kohta:

[Olla] eestlane tähendab mulle, et ma olen seotud Eesti kultuuriga ning ma saan jagada teiste eestlastega ajalugu ja keelt. Mul on võimalik osaleda eestlaste tegevustes, sealhulgas rahvatantsus ja koorilaulus.  Ma hindan Eesti ainulaadset kultuuri ja väärtuseid ning valmistan ja söön traditsioonilisi toite. Ma austan oma vanavanemate mälestusi, milleks on eesti keele ja kultuuri tähistamine ja elus hoidmine.  Mul on eluks ajaks olemas sõbrad ja kogukond.  

Olla eestlane Kanadas tähendab, et ma saan osaleda paljudes eestlusega seotud organisatsioonides ja tegevustes.  Ma arvan et sotsiaalne aspekt… on väga tähtis, sest kui meil on sõbrad, kes on eestlased, annab see meile põhjuse, et jätkata  eestlusega... Ma tean et ma tahan kindlasti hoida meie organisatsioone alles.  Ja see on ainult võimalik, kui inimestele näidatakse meie kultuuri ja ajalugu [nii, et me saame selle üle uhked olla].

Ma arvan et tulevikus hoitakse eestlust Kanadas elus, aga teisel põhjusel kui minevikus… Kuna enamus eestlasi Kanadas ei koli Eestisse, on tähtis kaitsta meie pärandit ja traditsioone, sest need on sidemed meie kultuuriga, meie ajalooga ja [siis] me tunneme [ennast] seotud Eestiga ja eestlastega ümber maailma.

ESK rolli kohta:

Ma usun, et Eesti Sihtkapital Kanadas on kogukonnale tähtis, kuna see aitab toetada Eesti organisatsioone, üritusi ja programme, mis ilma selle toetuseta ei oleks olemas.  Need üritused on olulised, kuna need seovad eestlasi Kanadas omavahel ning ka meie kultuuri ja pärandiga.  On kerge unustada meie kultuuri ja ajalugu, kui me ei ole sellega iga päev ümbritsetud ja kui eesti keel ei ole meie peamine igapäevane keel.  Kuid võimalus osaleda Eesti üritustel annab meile võimaluse olla koos teiste eestlastega ja ühenduses meie kogukonnaga.  

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media